NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA U TRSTENIKU


 

Osnovni sud u Trsteniku mesno je nadležan da postupa na celokupnoj teritoriji opštine Trstenik, kako je to propisano Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva.

Osnovni sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna zatvora do deset i deset godina ako za pojedina od njih nije nadležan drugi sud i odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti.

Osnovni sud u prvom stepenu sudi u građanskopravnim sporovima ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud i vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki drugi sud. Osnovni sud u prvom stepenu sudi u stambenim sporovima; o pravima, obavezama zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa; o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom; sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada.

Osnovni sud pruža građanima pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć ako nije nadležan drugi sud i vrši druge poslove određene zakonom.

Nadležni drugostepeni sudovi za Osnovni sud u Trsteniku jesu Viši sud u Kruševcu i Apelacioni sud u Kragujevcu.

Viši sud u Kruševcu odlučuje po žalbama na odluke Osnovnog suda u Trsteniku o odreživanju mera obezbeđenja prisustva okrivljenog i u skraćenom krivičnom postupku, kao i na rešenja u građanskopravnim sporovima, na presude u sporovima male vrednosti, kao i žalbama na odluke u izvršnim i vanparničnim postupcima ovog suda.

Apelacioni sud u Kragujevcu odlučuje po žalbama na odluke Osnovnog suda u Trsteniku u krivičnom postupku i građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje po žalbi nije nadležan Viši sud u Kruševcu.

Nadležnost sudova uređena je Zakon o uređenju sudova.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.