FORMULARI


 

Na ovoj stranici možete preuzeti formulare - obrasce najčešćih inicijalnih akata, molbi, zahteva i predloga, kojima možete inicirati postupke ili ostvariti zakonska prava.

 

OPŠTI OBRASCI

Obrazac pritužbe

Molba radi izdavanja prepisa

Molba za izdavanje prepisa arhiviranog predmeta

Obaveštenje da je učesnik u postupku osoba sa hendikepom

Saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Zahtev za povraćaj novca (greškom uplaćena taksa)

 

PARNICA

Molba za izdavanje potvrde o pokrenutoj parnici

Molba za izdavanje potvrde da nije pokrenut brakorazvodni spor

Molba za izdavanje uverenja da lice nije lišeno roditeljskog prava

 

VANPARNICA

Predlog za pokretanje ostavinskog postupka

Predlog za dopunsko ostavinsko rešenje

Molba za saslušanje radi davanja nasledničke izjave

Molba da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti

Zahtev za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa

Predlog radi deponovanja sudskog zaveštanja

Zahtev za opoziv sudskog zaveštanja

 

KRIVICA

Zahtev za izdavanje uverenja da se ne vodi krivični postupak (uverenje o nekažnjavanju)

Zahtev za izdavanje dozvole za posetu pritvorenika

 

Napomene:

- Prilikom podnošenja zahteva proveriti iznos sudskih taksi, obzirom da se po Zakonu o sudskim taksama dužni da uz inicijalni akt podnesete dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.

- Zahtevi se mogu predati svakim radnim danom na prijemnom šalteru Osnovnog suda u Trsteniku, odnosno na šalterima pisarnica.


 

Broj žiro računa Osnovnog suda u Trsteniku na koji se vrši uplata takse:

broj računa: 840-30672845-61

broj modela: 97

poziv na broj: 80-103

svrha uplate: sudska taksa

primalac: Osnovni sud u Trsteniku

 

 

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана