УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА


 

У службеној употреби у Основном суду у Трстенику, јесу српски језик и ћирилично писмо.

У складу са одредбама Закона о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС“ 30/10) и то члан 12. став 4. прописано је да: кад у поступку учествује странка-припадник националне мањине, поступак се на њен захтев, води на језику националне мањине који је у службеној употреби у органу, односно у организацији која води поступак. Ставом 5. истог члана прописано је да кад у поступку учествује више странака чији језици нису исти, поступак се води на једном од језика који су у службеној употреби у органу односно у организацији која води поступак, о коме се странке споразумеју, а уколико се странке не споразумеју о томе на ком ће се језику водити поступак, орган пред којим се води поступак одређује на ком ће се језику водити поступак, осим ако једна од странака захтева да се поступак води на српском језику, у ком случају ће се поступак водити на том језику (став 6).

Чланом 16. наведеног закона прописано је да на подручјима на којима језици националних мањина нису у службеној употреби, органи или организације које воде поступак, дужни су да припадницима националних мањина који код њих остварују своја права и обавезе обезбеде:

1) да у поступку употребљавају свој језик и писмо,

2) да на свом језику подносе молбе, жалбе, тужбе, предлоге, представке и друге поднеске и

3) да им на њихов захтев достављају на њиховом језику отправке решења, пресуда и других аката којима се решава о њиховим правима и обавезама, као и сведочанства, уверења, потврде и друга писмена.

На наведени начин, Законом о службеној употреби језика и писма као и одредбама Судског пословника уопштено је регулисано вођење поступака на језицима националних мањина, док се у појединим врстама поступака пред судом примењују правила о језику садржана у процесним законима.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.