ПРИТУЖБЕ


 

Уколико сте незадовољни радом Основног суда у Трстенику, поступањем неког од судија или радника, имате право на подношење притужбе председнику суда.

Притужбе се подносе у писменом облику, због чега је у ту сврху унапред припремљен образац притужбе.

У складу са одредбом чл. 8. Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС" број 116/08, 104/2009 и 101/2010), странка или други учесник у судском поступку има право притужбе на рад суда када сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход.

Притужбом странка може да укаже на неправилности, одуговлачење или утицај на ток и исход поступака који су у току пред овим судом, а који су евентуално учињени од стране поступајућег судије или осталих запослених у суду (нпр. одлагања расправа без оправданог разлога, у случајевима када суд не испоштује законске рокове за заказивање расправе или рокове за доношење одлуке итд. )

Када странка или други учесник у судском поступку поднесе притужбу, председник суда је дужан да је размотри и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе.

Ради благовременог и тачног информисања странака о основаности поднете притужбе, врло је важно, да странке у притужби коју подносе означе све неопходне податке како би председник суда могао да испита притужбу, а посебно:

- ознаку предмета

- разлог притужења или представке

- име и презиме и тачну адресу становања подносиоца притужбе.

Образац притужбе можете преузети овде, или га можете лично преузети на портирници, односно у судској управи.

Све притужбе на рад судија и судског особља овог суда, као и ургенције странака, подносе се у писаном облику поштом - Председнику Основног суда у Трстенику, на адресу, ул. Др Милуновића бб, 37240 Трстеник, или непосредно предајом притужбе у пријемној канцеларији суда, лично председнику суда у канцеларији бр.32, секретару суда у канцеларији број 14, као и убацивањем притужбе у наменско сандуче инсталирано код улазних врата суда.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.