ПРАВНА ПОМОЋ


 

Правну помоћ у Основном суду у Трстенику можете добити у канцеларијама број 14, 29, 35 и 38, у који канцеларијама се налазе судијски помоћници и судијски приправници, као и на шалтерима, односно канцеларијама у којим се налазе писарнице (канцеларије вр. 28, 30 и 45).

радницима Основног суда у Трстенику, који су задужени за пружање правне помоћи није дозвољено да у име странака састављају писмена, или диктирају њихову садржину, већ да усмено упознају странку и заинтересована лица о начину остваривања права и заштити интереса.

За ближе информације о начину пружања правне помоћи и њеној садржини прочитајте извод из Судског пословника (Сл. гласник РС", бр. 110/09, 70/11, 19/12 и 89/13) које одредбе се односе управо на правну помоћ:

"2. Правна помоћ грађанима

Члан 101.

Правну помоћ грађанима пружају судови, у складу са законом и овим пословником.

Сваки суд је дужан да ван судског поступка, на местима посебно одређеним и видно означеним у згради суда, грађанима без обзира на имовно стање да опште правне информације и почетан правни савет (о правном статусу особе, о могућностима постизања мирног решавања спора, информације које се односе на сам поступак пред судом и поједине фазе поступка, о надлежности суда, појединим правилима поступка, трошковима поступка, начину и месту извршења одлуке, о могућности остваривања права на бесплатну правну помоћ, као и о праву на обавезну одбрану).

Правну помоћ могу пружати судијски помоћници и друго особље, у суду у складу са пословима које обављају.

Одређене информације се могу објављивати штампањем, јавним објављивањем или уручењем писаног текста у згради суда или у средствима јавног информисања (веб-страница или на други погодан начин).

Члан 102.

У грађанском поступку, суд може доставити и писано обавештење које садржи: поуку о праву на ослобађање од плаћања трошкова поступка, праву на бесплатну правну помоћ и бесплатно заступање, праву на бесплатног тумача, медијацију и сл.

Обавештење из става 1. овог члана може се доставити уз позив за припремно или прво рочиште за главну расправу, лично или преко пуномоћника, као и у поступку претходног испитивања тужбе, уколико суд процени да је то потребно, у складу са одговарајућим одредбама процесног закона.

У кривичном поступку, суд може доставити писано обавештење осумњиченом односно окривљеном, пре првог саслушања којим га обавештава о његовим правима приликом саслушања (праву на одбрану, браниоца, односно постављење обавезног браниоца, да у поступку користи језик који разуме, преводиоца и тумача, поверљив разговор пре саслушања), у складу са одговарајућим одредбама процесног закона."

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.