ОВЕРА ДОКУМЕНАТА


Дана 01.09.2014. године почео је са применом Закона о јавном бележништву("Сл. гласник РС" број 31/11, 85/12, 19/13 и 55/14).

Након ступања на снагу Закона о јавном бележништву Основни суд у Трстенику вршиће овере потписа, преписа и рукописа (укључујући и уговоре о промету непокретности) све до појаве Јавног бележника који би поступао на територији општине Трстеник.

Уговори о промету непокретности, каи и све друге исправе које се односе на промет непокретности (пуномоћја, заложне изјаве) према одредбама Закона о јавном бележништву морају бити сачињени и оверени једино у форми јавнобележничког записа, пред судијом Основног суда у Трстенику.

За оверу уговора и исправа које захтевају форму јавнобележничког записа, потребно је да суду поднесете писмени захтев за оверу, уз који да приложите доказе о власништву (листове непокретности) у оригиналу или фотокопији, копију личне карте, нацрт уговора или да у захтеву означите битне елементе уговора (уговорне стране, цену, рокове, услове и слично), као и да обавезно означите број телефона за контакт. Овај захтев са прилозима подноси се у пријемну канцеларију број 1 у приземљу зграде суда.

Остале исправе (изјаве, сагласности, пуномоћја, уговори о промету покретних ствари и слично) не морају бити сачињене и оверене у форми јавнобележничког записа, тако да се овера тих исправа врши на шалтеру овере, канцеларија број 1 у приземљу зграде суда.

За оверу ових исправа које не захтевају форму јавнобележничког записа, потребно је да примерке исправа за оверу приложите у довљном броју примерака, да се легитимишете важећом личном картом, возачком дозволом или путном исправом - пасошем (страна лица искључиво путном исправом) и да приложите доказ о уплати судске таксе.

Висина таксе за оверу докумената прописана је Законом о судским таксама ("Сл. гласник РС" број 28/94, 16/97 ... 31/09). Висину судских такси утврђује радник на оверама. Посебно скрећемо пажњу на судске таксе за оверу исправа у форми јавнобележничког записа, па на овом месту дајемо извод тог дела Закона о судским таксама.

Што се тиче судске таксе за оверу, упозоравамо Вас да је за утврђивање тачног износа таксе неопходно да оверивач, односно судија, претходно изврше увид у исправу и број примерака чија се овера тражи, а све како би се избегли неспоразуми око врсте исправе и висине таксе.

 

Радно време шалтера овере :

понедељак - петак од 8:00 - 14:00 часова.

Овера уговора о промету непокретности вршиће се у терминима које заказује судија Гордана Андрејић.

Број жиро рачуна Основног суда у Трстеник на који се врши уплата таксе за оверу докумената је:

број рачуна : 840-30672845-61

број модела : 97

позив на број : 80-103

сврха уплате: овера потписа

прималац: Основни суд у Трстенику

 

                                       | овера фотокопије | овера потписа |

 

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ

Приликом овере фотокопије документа странке морају службенику овере приложити оригинални примерак документа на увид.

Потребан број докумената: минимум 2 (два) примерка фотокопије документа за који се врши овера, од којих један примерак задржава суд.

Признаницу о уплаћеној такси: Први табак (лист А4) је 230,00 динара, а сваки следећи лист (А4) је 160,00 динара по једној овери.

ОВЕРА ПОТПИСА

Таксе и потребна документа за поједине овере потписа:

ОП образац - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка ОП обрасца и фотокопију личне карте.Такса за оверу износи 230,00 динара.

Овлашћење и пуномоћ - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка. такса за оверу износи 560,00 динара.

Изјава - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка. такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.

Сагласност - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка. такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.

Предуговор - потребно је приложити минимум 8 (осам) примерка. такса за оверу предуговора се плаћа на вредност капаре, а приликом овере уговора плаћа се остатак до укупне вредности предмета уговора.

 

Извод из Закона о судским таксама

"7. Поступак сачињавања правних послова који имају облик јавнобележничког записа Тарифни број 13а

(1) За сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког записа плаћа се такса према вредности имовине која је предмет правног посла, и то:

  • до 600.000 динара вредности - 9.000 динара;
  • преко 600.000 до 2.500.000 динара вредности - 15.000 динара
  • преко 2.500.000 до 5.000.000 динара вредности - 21.000 динара
  • преко 5.000.000 до 7.000.000 динара вредности - 30.000 динара
  • преко 7.000.000 до 10.000.000 динара вредности - 36.000 динара
  • преко 10.000.000 до 14.000.000 динара вредности - 42.000 динара
  • преко 14.000.000 динара вредности - 42.000 динара увећано за 1.500 динара за сваких започетих 1.000.000 динара вредности, а највише до 600.000 динара.

(2) За сачињавање јавнобележничког записа уговора о поклону између родитеља, као поклонодавца и детета, као поклонопримца, када је предмет поклона непокретност, плаћа се 50% од таксе из става 1. овог тарифног броја.

(3) Ако се правни посао у облику јавнобележничког записа сачињава за више странака, такса се увећава 1.500 динара за трећу и сваку наредну странку, али највише до 50% од таксе из става 1. овог тарифног броја.

Напомена:

1. За сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког записа када је предмет правног посла располагање непокретностима, деоба заједничке имовине супружника или ванбрачних партнера, уговора о имовинским односима између супружника или ванбрачних партнера, уступања или расподеле имовине за живота, обећање поклона или уговора о поклону за случај смрти и уговора о доживотном издржавању, као основ за одређивање таксе узима се укупна вредност имовине која је предмет правног посла.

2. За захтев којим се тражи сачињавање правног посла у облику јавнобележничког записа из овог тарифног броја не плаћа се посебна такса.

3. За оверу сачињеног јавнобележничког записа, као и издавање отправка и преписа ако се они издају непосредно по сачињавању јавнобележничког записа не плаћа се посебна такса.

4. За сачињавање предуговора, допуне или раскида постојећег уговора у облику јавнобележничког записа плаћа се 50% од таксе из овог тарифног броја.

5. Таксу из овог тарифног броја, ако има више странака, плаћају странке солидарно."

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана