ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА


 

Основни суд у Трстенику издаје уверење да против одређеног лица није покренут кривични поступак (уверење о некажњавању), и то сваког радног дана у кривичној писарници, канцеларија број 30 на првом спрату судске зграде.

Уверење о некажњавању издаје се за територију из надлежности Основног суда у Трстенику, на лични захтев странке уз важећу личну карту или пасош лица коме се издаје уверење.

Виши суд у Крушевцу издаје уверења о некажњавању за кривична дела из своје надлежности за цело подручје Расинског округа.

Захтев за издавање уверења о некажњавању могу поднети физичка и правна лица.

Такса на издавање уверења износи 190,00 динара и уплаћује се на текући рачун 840-30672845-61 број модела 97 позив на број 80-103.

Ради добијања ове врсте уверења потребно је да читко попуните стандардни образац који можете преузети у приземљу зграде правосудних органа у Трстенику у соби број 14 или овде.

Готова уверења се издају по правилу одмах, осим уколико за то не постоје технички услови, у ком случају се уверења издају сутрадан.

Уколико вам је потребна нека друга врста уверења о чињеницама о којима се у овом суду води службена евиденција (нпр. да се пред овим судом не води бракоразводна парница у којој сте ви један од учесника, да неко лице није лишено пословне способности или да није лишено родитељског права и сл.) потребно је да се са својим захтевом обратите судској писарници, кабинет бр.28 на првом спрату зграде Основног суда у Трстенику. (Формуларе захтева можете преузети на овој страници)

Све детаљније информације можете добити на контакт телефон 037/713-057.

Захтев за издавање Уверења да се против лица није покренут поступак може се поднети и електронским путем преко Портал-а eUprava на овом linku (eUprava).

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.