СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ


 

Према Судском пословнику, судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава запиник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Основни суд у Трстенику има укупно три судијска помоћника, распоређених у одређена судска одељења, односно одсеке:

 

СУДСКА УПРАВА :

1. виши суд.помоћник - Ђорђе Савић, секретар суда, канцеларија бр.14

                       

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ :

2. виши суд.помоћник - Мирјана Вељковић, канцеларија бр.29

           

ГРАЂАНСКО И ИЗВРШНО :

3. виши суд.помоћник - Дарко Пешић, канцеларија бр.35

 

ВАНПАРНИЧНО :

4. суд.помоћник - Никола Петрашиновић, канцеларија бр.39

 

           

 

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана