СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ


 

Према Судском пословнику, судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава запиник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Основни суд у Трстенику има укупно три судијска помоћника:

 

     1. судијски помоћник Ана Крнчевић - распоређује се на послове секретара суда, помагаће на пословима у предметима "ИК" и "ИК-КЗ", разматрању притужби и представки, спровођењу послова јавне набавке, као и у свим осталим пословима судске управе, а радиће и на пословима Одељења судске праксе и Библиотеке суда. Замењиваће је судијски помоћник Милица Ристић.

 

    2. судијски помоћник Александар Николић - поступаће у ванрасправном већу "КВ" као известилац. Замењиваће га судијски помоћник Милица Ристић.

 

    3. судијски помоћник Милица Ристић - поступаће у већу за предмете "ИПВ(И)", "ИПВ(ИВ) и "ИПВ(ИВК)", као и у ванпарничним предметима. Замењиваће је Александар Николић.

 

 

           

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.