СУДИЈЕ


 

Актуелном Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђено је да у Основном суду у Трстенику судијску функцију обавља укупно 7 судија.

Годишњим распоредом послова за 2024. годину, постигнуто је приближно подједнако оптерећење свих судија овог суда, као и остварење права странака на случајног судију.

 Судије су распоређене на рад у пет судских одељења:

- КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ;                                           

- ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ;

- ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ;                                           

- ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ и                                             

- ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ                            

 

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

     I веће - председник већа - судија Светлана Игњатовић, решаваће предмете кривичних материја. Замењиваће је Ђорђе Савић у ситуацијама када из законских разлога судија Светлана Игњатовић није у могућности да поступа.

     Послове судије за претходни поступак обављаће судија Светлана Игњатовић и судија Ђорђе Савић.

    Судија Виолета Милосављевић завршиће предмете који су јој додељени у рад са стањем на дан 01.12.2022. године.

  


 ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

У парнично одељење распоређене су следеће судије:

     I веће - председник већа - судија Петар Дамњановић, решаваће предмете опште парнице "П", предмете "Прр" и "Прр1". Замењиваће га судија Ђорђе Савић у предметима опште парнице "П", а судија Мирјана Вељковић у предметима "Прр" и "Прр1".

     II веће - председник већа - судија Ђорђе Савић, решаваће предмете опште парнице "П", замењиваће га судија Петар Дамњановић.

     III веће - брише се

     IV веће - председник већа - судија Светлана Игњатовић, решаваће предмете породичних спорова "П2", замењиваће је судија Петар Дамњановић.

     V веће - председник већа - судија Мирјана Вељковић, решаваће предмете опште парнице "П", замењиваће је судија Бојана Игњатовић Митић.

     VI веће - председник већа - судија Бојана Игњатовић Митић, решаваће предмете опште парнице "П" и предмете радних спорова "П1", замењиваће је судија Мирјана Вељковић.

 


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

 

     Извршне предмете решаваће судија Петар Дамњановић, замењиваће га судија Ђорђе Савић.

 


 ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Ванпарничне предмете "Р" и то:

     - "Р1" и предмете платног налога "ПЛ", решаваће судија Ђорђе Савић, а замењиваће га судија Петар Дамњановић.

     - "Р2", решаваће судија Светлана Игњатовић, а замењиваће је судија Виолета Милосављевић.

     - "Р3", решаваће судија Бојана Игњатовић Митић, а замењиваће је судија Виолета Милосављевић.

Предмете међународне правне помоћи и замолнице решаваће судија Светлана Игњатовић, замењиваће је судија Ђорђе Савић.

Оставинске предмете "О" решаваће судија Виолета Милосављевић, замењиваће је судија Бојана Игњатовић Митић.

Ванпарничне предмете "Р4 п", "Р4 и", "Р4 к", "Р4 р" и "Р4 в" решаваће председник суда, судија Светлана Игњатовић. У ванпарничним предметима "Р4 п", "Р4 и" и "Р4 р" замењиваће је судија Ђорђе Савић, у предметима "Р4 к" замењиваће је судија Ђорђе Савић, У предметима "Р4 в" замењиваће је судија Петар Дамњановић.

Предмете "Рјб" решаваће судија Ђорђе Савић, замењиваће га судија Светлана Игњатовић.

 


 ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

 

Одељењем судске праксе руководи судија Мирјана Вељковић.

 


 

"ИПВ" ВЕЋЕ

 

ИПВ већем председава председник већа судија Ђорђе Савић. У одсуству замењиваће га судија Мирјана Вељковић.

За чланове овог већа именују се судије Бојана игњатовић Митић и Петар Дамњановић.

 


 

 КВ ВЕЋЕ

(Ванрасправно веће из члана 24 став 6 ЗКП-а)

 

Кривичним већем за одлучивање ван главног претреса председава председник већа судија Ђорђе Савић, замењиваће га судија Петар Дамњановић.

Чланови овог већа су судије Виолета Милосављевић и Петар Дамњановић.

 

 

           

 

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.