СУДИЈЕ


 

Актуелном Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђено је да у Основном суду у Трстенику судијску функцију обавља укупно 8 судија.

Годишњим распоредом послова за 2014. годину, постигнуто је приближно подједнако оптерећење свих судија овог суда, као и остварење права странака на случајног судију.

 Судије су распоређене на рад у четири судских одељења:

- КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ;                                           

- ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ;

- ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ;                                           

- ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ и                                             

- ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ                            

 

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Председник кривичног одељења је судија Марко Милетић (канцеларија број 37), а заменик председника кривичног одељења судија Виолета Милосављевић (канцеларија број 2).

 

У кривично одељење распоређене су следеће судије:

 

1. прво веће - Марко Милетић (канцеларија број 37) и

2. друго веће - Виолета Милосављевић (канцеларија број 2)

 


   КВ ВЕЋЕ

(Ванрасправно веће из члана 24 став 6 ЗКП-а)

 

Кривичним већем за одлучивање ван главног претреса председава председник већа судија Светлана Игњатовић (канцеларија број 32).

Чланови овог већа одређују се по правилу из састава кривичног одељења, а по посебном распореду који сачињава председник кривичног одељења.

 


 СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

 

1. прво веће - Марко Милетић (канцеларија број 37) и

2. друго веће - Виолета Милосављевић (канцеларија број 2)

 


 ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

Председник парничног одељења је судија Радмила Егерић (канцеларија број 36), а заменик председника судија Гордана Андрејић (канцеларија број 15).

 

У парнично одељење распоређене су следеће судије:

1. друго веће - Радмила Егерић (канцеларија број 36)

2. треће веће - Горан Јовановић (канцеларија број 34) и 

3. четврто веће - Светлана Игњатовић (канцеларија број 32)

 


 

ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Председник овог одељења јесте судија Зорица Ћосић (канцеларија број 45).

 


"ИПВ" ВЕЋЕ

 

 ИПВ већем председава председник већа судија Светлана Игњатовић (канцеларија број 32). Чланови овог већа одређују се по правилу из састава грађанског одељења, а по посебном распореду који сачињава председник грађанског одељења.

 


 ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Председник овог одељења јесте судија Гордана Андрејић (канцеларија број 15).

 


 ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

 

Председник одељења судске праксе јесте судија Горан Јовановић.

 

 

 

           

 

 

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана