ОСТАЛО СУДСКО ОСОБЉЕ


 

Осим судија и судијских помоћника, у Основном суду у Трстенику су запослени још и записничари-дактилографи, уписничари, информатичар, судски извршитељи, рачуновођа, достављач, домар, правосудни стражари, архивар, возач, спремачице, као и други радници који својим заједничким трудом и радом омогућују ефикасно функционисање ове установе.

Дакле, остало судско особље обавља своје послове у оквиру посебних организационих јединица :

  • судска писарница,
  • информатичка служба
  • рачуноводство,
  • дактило биро и
  • техничка служба

Осим председника суда и његовог заменика, посебну улогу у руковођењу, организовању и координацији рада судске администрације Основног суда у Трстенику имају следећа лица :

 

- Секретар суда Ђорђе Савић,  канцеларија број 14

- Уписничари Слађана Станојевић канц. бр. 28 и Анђелка Милићевић канц. бр. 30

- Шеф рачуноводства Весна Воркапић, канцеларија број 26

- Шеф правосудне страже Јовица Савић, портирница

- Информатичар суда Чедомир Богојевић, канцеларија број 44

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана