ОСТАЛО СУДСКО ОСОБЉЕ


 

Осим судија и судијских помоћника, у Основном суду у Трстенику су запослени још и записничари-дактилографи, уписничари, информатичар, судски извршитељи, рачуновођа, достављач, домар, правосудни стражари, архивар, возач, спремачице, као и други радници који својим заједничким трудом и радом омогућују ефикасно функционисање ове установе.

Дакле, остало судско особље обавља своје послове у оквиру посебних организационих јединица :

 • судска писарница,
 • рачуноводство и информатичка служба,
 • записничари и дактилографи,
 • техничка служба и
 • судијски приправници

На све послове Судске писарнице распоређују се следећи радници: Гордана Јовановић, Слађана Станојевић, Анђелка Милићевић, Тамара Станојевић, Марија Ивановић, Марија Павловић и Сандра Арсић.

На радно место финансијско пословање распоређује се Весна Воркапић, која ће истовремено обављати и послове благајника.

На послове администратора рачунарске мреже распоређује се информатичар Чедомир Богојевић, који се задужује још и пословима обезбеђивања тонера за штампаче.

Техничку службу чине сви намештеници суда: правосудна стража, возач, домар достављач и спремачице.

 • на послове шефа техничке службе распоређује се шеф правосудне страже Микица Јаковљевић,
 • на послове возача распоређује се намештеник Саша Миљковић,
 • на послове домара распоређује се намештеник Бранислав Миљковић,
 • на послове достављача распоређује се намештеник Милић Вукојичић, по потреби ће га замењивати намештеник Саша Миљковић,
 • намештеник Саша Миљковић, обављаће и послове експедиције поште, а по потреби и доставу на терену,
 • на послове руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите распоређује се намештеник Микица Јакољевић. У одсуству замењиваће га Иван Арсић,
 • на послове правосудне страже распоређују се намештеници Иван Арсић, Каица Брадић и Иван Мијаиловић,
 • на пословима спремачице распоређују се намештеници Јелица Томић и Марија Миловановић.

Судија задужен за рад са судијским приправницима је судија Светлана Игњатовић.

 

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.