СУДСКО ОСОБЉЕ


 

У Основном суду у Трстенику,  има 36 запослена лица. Од укупног броја запослених 6 су судије (укључујући и председника суда).

Судско особље једног суда чине запослени у том суду, односно судије, судијски помоћници, приправници, уписничари, записничари, дактилографи, достављач, информатичар, радник у рачуноводству, правосудни стражари, возач, домар и  чистачице.

» СУДИЈЕ

» СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ

» СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

» ОСТАЛО СУДСКО ОСОБЉЕ

 

Годишњим распоредом послова одређује се број одељења и већа и судија којих чине: председници одељења и већа и судије које ће их замењивати као и потребан број судијских помоћника. Распоредом послова одређује се судско особље за рад у писарници и другим организационим јединицама суда.

Председник суда по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова за наредну годину и саопштава га на седници свих судија до 1. децембра текуће године. Утврђени годишњи распоред послова може се у току године променити због избора новог судије, дужег одсуства судије или упражњеног судијског места.

Годишњи распоред послова је јаван, односно садржи информације које су од јавног значаја, тако да га Основни суд објављује на интернет страници, као и огласној табли суда, а све у циљу обезбеђивања јавности свог рада.

 

 

           

 

 

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.