СУДСКА УПРАВА


 

Судска управа обавља послове организовања и обезбеђивања услова за правилан и благовреман рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

- уређивање унутрашњег пословања у суду;

- старање о благовременом и уредном обављању послова у Суду;

- позивање и распоређивање судија поротника;

- разматрање притужби и представки;

- вођење статистике и израда извештаја;

- финансијско и материјално пословање суда;

- стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;

- доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;

- послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;

- послови управљања судском зградом и непокретностима које се додељују суду на коришћење;

- послови везани за односе са јавношћу и комуникацију са медијима;

- послови праћења судске праксе;

- послови обиласка притворених малолетника и упознавања са њиховим проблемима;

- послови вођења уписника према врстама васпитних мера;

- други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

 

Судску управу Основног суда у Трстенику чине:

1. Председник суда, судија Светлана Игњатовић,канцеларија број 32 на првом спрату зграде суда;

2. Заменик председника суда - судија Ђорђе Савић, канцеларија број 37, на другом спрату зграде суда;

3. Портпарол суда, судија Петар Дамњановић, канцеларија број 36, на другом спрату зграде суда;

4. Секретар суда, судијски помоћник Ана Крнчевић, канцеларија број 14, на првом спрату зграде суда, директан телефон/факс : 037/ 714 176;

 

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.