СУДСКА ОДЕЉЕЊА


 

Судска одељења јесу организационе јединице у којима се обављају суђења и одлучивања по предметимаиз одређене правне материје.

У Основном суду у Трстенику, формирана су следећа судска одељења:

1.КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ, које обухвата судије које поступају у кривичној материји, петходном кривичном поступку, као и у кривичним већима;

2.ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ, које обухвата судије које поступају у општој парници "П", "породичним споровима "П2" и материји радних спорова "П1", као и у материјама "Прр" и "Прр1";

3. ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ, које обухвата судије које поступају у извршној матери ("И" и "Ив");

4.ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ, које обухвата судије које поступају у ванпарничној материји ("Р1", "Р2" и "Р3"), као и материје "О" и међународне правне помоћи;

5.ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ, чији је задатак прикупљање и анализа судске праксе, као и уједначавање праксе у примени права.

Радом судских одељења руководи председник одељења, који се старају да се послови обављају благовремено, уредно, ефикасно и једнообразно.

Поред ових одељења, рад судија је уређен и кроз поступање кривичног ванрасправног већа - тзв. "КВ Веће", као и већа за "ИПВ", који органи у законом одређеним случајевима поступају као другостепени органи. Ова већа чини судија председник већа и две судије чланови већа.

Судска одељења, њихов састав и председнике одређује председник суда путем Годишњег распореда послова.

 

 

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.