ПРЕДСЕДНИК СУДА


 

Законом о судијама ближе су регулисани услови и избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда.

Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Сходно одредбама наведених прописа, председник суда обавља следеће послове:

- представља суд;

- организује рад у суду;

- руководи судском управом, при чему неке послове може пренети и на председнике одељења или друге судије, осим оних који су у искључивој надлежности председника суда: одлучивање о правима судија на основу рада, о радним односима судског особља, о удаљењу судије и судије поротника са дужности, о покретању поступка за одлучивање о томе да ли су друге службе, послови или поступци неспојиви са дужношћу судије, о годишњем распореду послова и одступању од годишњег распореда послова, о одступању од редоследа пријема предмета и о одузимању предмета;

 - остварује надзор над радом судских одељења, Секретаријата и служби, прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин;

- предузима мере за правилан и ефикасан рад суда, на основу сталног вршења увида у рад суда као целине, коришћењем одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности;

- доноси основе програма обуке судијских приправника;

- разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход;

- доноси програм за ефикасније решавање предмета, што подразумева измене унутрашње организације суда, увођење прековременог рада судија и запослених, привремену прерасподелу радног времена и друге мере у складу са законом и овим пословником;

- надзире рад нижих судова, при чему прибавља извештаје и друге релевантне податке;

- организује обиласке нижих судова ради увида у примену прописа од стране судија, проблеме у суђењу као и све податке о раду, итд.

- сазива Општу седницу, којом и председава итд.


 

Председника Основног суда у Трстенику можете контактирати писменим путем, преко Судске управе, слањем писмена на адресу у седишту суда (Др Милуновића бб, 37240 Трстеник), са назнаком "Судска управа - За председника суда".

Састанак са председником суда потребно је претходно заказати преко Судске управе (канцеларија број 32 или канцеларија број 14, телефон 037/713 057), којом приликом биће утврђен тачан дан и час одржавања тог састанка.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.