СУДСКА ПИСАРНИЦА


 

Судска писарница врши пријем писмена и административно-техничке послове у вези са предметима из надлежности Основног суда у Трстенику, а нарочито вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, послове архиве и експедиције, састављање извештаја о раду судија.

На послове руковођења радом Судске писарнице, односно на послове Шефа писарнице распоређује се Марија Ивановић. У одсуству замењиваће је Тамара Станојевић.

Писарница Основног суда у Трстенику има следеће одсеке:

- Парнични одсек, на место уписничара распоређују се Тамара Станојевић и Сандра Арсић, канцеларија број 28 у згради суда;

- Ванпарнични одсек,на место уписничара распоређују се Слађана Станојевић и Анђелка Милићевић, канцеларија број 28 у згради суда;

- Кривични одсек, на место уписничара распоређује се Марија Ивановић, канцеларија број 30, у згради суда;

- Извршни одсек,на место уписничара распоређује се Гордана Јовановић, канцеларија број 44, у згради суда и

- одсек за пријем и експедицију поште, канцеларија за пријем поште и експедицију поште налази се приземљу судске зграде (носи ознаку "1" - инфо-пулт). На пословима пријема и експедиције поште распоређује се Марија Павловић и

- Судска архива, на послове судске архиве распоређује се  Марија Ивановић. У пословима судске архиве помагаће намештеници Каица Брадић и Иван Мијаиловић;

Информације у вези са предметима који се налазе у раду у Основном суду у Трстенику, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити на инфо пулту(канцеларија 1), у радно време суда предвиђено за рад са странкама (видети страницу "Радно време").

Преко посебне интернет презентације, можете добити информације о судским предметима свих судова у Републици Србији, у вези којих постоји електронска евиденција : http://tpson.portal.sud.rs/libra_portal_full/default.cfm

Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа подноси се на обрасцима прописаним Судским пословником (образац за фотокопирање списа, можете преузети овде).

О основаности захтева за увид и фотокопирање списа предмета одлучује поступајући судија, а ако се захтев односи на архирвирани спис предмета, о поднетом захтеву одлучује председник суда.

Разгледање и фотокопирање списа ближе је уређено, поред осталог, одредбама члана 98 Судског пословника.

Фотокопирање списа предмета таксира се са 20 динара по страници.

Према одредбама Закона о судским таксама за извештаје и податке који се од суда траже из завршених предмета плаћа се такса у износу од 390,00 динара.

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.