СУДСКА ПИСАРНИЦА


 

Судска писарница врши пријем писмена и административно-техничке послове у вези са предметима из надлежности Основног суда у Трстенику, а нарочито вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, послове архиве и експедиције, састављање извештаја о раду судија.

Писарница Основног суда у Трстенику има следеће одсеке:

- одсек за пријем и експедицију поште, канцеларија за пријем поште и експедицију поште налази се приземљу судске зграде (носи ознаку "1");

- одсек за овере, канцеларија за оверу у седишту суда налази се у приземљу судске зграде у Трстенику (носи ознаку "1");

- парнични одсек, вршилац послова шефа парничног одсека је Гордана Рацић, канцеларија број 28 у згради суда;

- кривични одсек, вршилац послова шефа кривичног одсека је Анђелка Милићевић, канцеларија број 30, у згради суда;

- ванпарнични одсек, вршилац послова шефа одсека је Слађана Станојевић, канцеларија број 28 у згради суда;

- извршни одсек, вршилац послова шефа извршног одсека је Рада Марић, канцеларија број 44, у згради суда и

- архива, послове у архиви обавља архивар Драган Батоћанин, канцеларија број 44 у згради суда.

Информације у вези са предметима који се налазе у раду у Основном суду у Трстенику, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судској писарници (одсецима судске писарнице), у радно време суда предвиђено за рад са странкама (видети страницу "Радно време").

Преко посебне интернет презентације, можете добити информације о судским предметима свих судова у Републици Србији, у вези којих постоји електронска евиденција : http://tpson.portal.sud.rs/libra_portal_full/default.cfm

Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа подноси се на обрасцима прописаним Судским пословником (образац за фотокопирање списа, можете преузети овде).

О основаности захтева за увид и фотокопирање списа предмета одлучује поступајући судија, а ако се захтев односи на архирвирани спис предмета, о поднетом захтеву одлучује председник суда.

Разгледање и фотокопирање списа ближе је уређено, поред осталог, одредбама члана 98 Судског пословника.

Фотокопирање списа предмета таксира се са 20 динара по страници.

Према одредбама Закона о судским таксама за извештаје и податке који се од суда траже из завршених предмета плаћа се такса у износу од 390,00 динара.

 

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана