УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДА


 

Послови у вези унутрашње организације суда одвојени су од радњи суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информационе, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Основни пропис који уређује унутрашњу организацију и рад суда, јесте Судски пословник, чијом се доследном применом обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

 О спровођењу и правилној примени Судског пословника стара се председник суда издавањем наредби и упутстава. Примену Судског пословника надзире Министарство правде и држане управе, преко лица овлашћеног за надзор.

У објашњавању унутрашње организације суда, за странке је од значаја разликовање више основних организационих јединица :

                        » ПРЕДСЕДНИК СУДА

                        » СУДСКА УПРАВА

                        » СУДСКА ОДЕЉЕЊА

                        » ПИСАРНИЦА

 

Сви послови организују се тако да суд своју функцију може остваривати законито, благовремено и ефикасно, као и да се странкама олакша обављање послова у суду, те омогући да што пре и са што мање трошкова остваре права која им по закону припадају.

 

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана