НАДЛЕЖНОСТ ОСНОВНОГ СУДА У ТРСТЕНИКУ


 

Основни суд у Трстенику месно је надлежан да поступа на целокупној територији општине Трстеник, како је то прописано Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва.

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Надлежни другостепени судови за Основни суд у Трстенику јесу Виши суд у Крушевцу и Апелациони суд у Крагујевцу.

Виши суд у Крушевцу одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Трстенику о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног и у скраћеном кривичном поступку, као и на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале вредности, као и о жалбама на одлуке донете у извршним и ванпарничним поступцима овог суда.

Апелациони суд у Крагујевцу одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Трстенику у кривичном поступку и грађанскоправним споровима, ако за одлучивање по жалби није надлежан Виши суд у Крушевцу.

Надлежност судова уређена је Закон о уређењу судова.

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.