ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА


 

Важна интернет адреса : http://www.poverenik.org.rs/

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Правилник о анонимизацији судских одлука (можете погледати овде)

Садржина права на слободни приступ информацијама од јавног значаја

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл.гласник РС”, бр.120/2004) јавност има право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже суд, “ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва” (члан 1).

Наведени Закон дефинише да је информација од јавног значаја она “којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна” (члан 2).

Према члану 5 овог Закона, суд је обавезан да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованима омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, као и његово копирање и чак слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.

Носачи информација у Основном суду у Трстенику су:

- предмети, који се чувају у судској писарници,

- архивирани предмети, који се чувају у архиви суда,

- извештаји о раду суда, његових органа и организационих јединица, који се чувају у архиви суда,

- Билтен судске праксе,

- веб сајт www.ts.os.sud.rs, који се редовно ажурира,

- евиденције о именима запослених и њиховим примањима, које се чувају у архиви суда и рачуноводству итд.


Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја

Према члану 9. закона суд неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме:

1. угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;

2. угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;

3. озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;

4. битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса;

5. учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.


Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја


Суд, у складу са чланом 13 Закона, није у обавези да тражиоцу омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако исти то право злоупотребљава, “нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација”.

 

   
© 2014-2024 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана - ажуриран 9.7.2024.