ЈАВНОСТ РАДА


 

Јавност рада суда остварује се објављивањем састава судских већа, означавањем поступајућих судија, давањем обавештења о току поступка заинтересованим лицима, обавештењем јавности о раду суда, путем средстава јавног информисања, објављивањем судских одлука, каи и јавним објављивањем Информатора о раду суда и Годишњег распореда послова у суду.

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Контакт лице одређено за заштиту података о личности (документ у pdf-у)

 

Председник суда, судије и судско особље дужни су да обезбеде потребне услове за јавност рада суда и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Време, место и предмет суђења свакодневно се објављује на видном месту.

Обавештења за медије о раду Основног суда у Трстенику даје лице овлашћено за ове послове одлуком председника суда (судија Горан Јовановић), којој су поверени послови потпарола као и послови овлашћеног лица за поступање по захтевима странака за добијање информација различите садржине.

Не саопштавају се они подаци који представљају службену тајну.

Фотографисање и снимање у суду, као и јавно приказивање може се обавити уз претходно прибављено писмено одобрење председника суда.

Видео и звучно снимање на главној расправи у парничном поступку и јавно приказивање снимака одобрава председник суда уз претходно прибављено мишљење поступајућег судије и сагласност странака, уз вођење рачуна о интересу јавности о сваком конкретном случају, са једне стране, и приватности и безбедности учесника у поступку, с друге стране.

За време фотографисања и снимања у судници не сме се реметити ток суђења и ред у судници, нити злоупотребљавати дозвола дата у исте сврхе.

Јавност судског поступка подразумева право свих пунолетних грађана да присуствују процесним радњама које се предузимају у судском поступку и њихово право да буду информисани о току и резултату судског поступка, изузев када је у појединим фазама или појединим врстама судских поступака јавност законом искључена.

Начело јавности рада као и случајеви искључена јавности прописани су процесним законима које суд примењује (Закон о парничном поступку и Законик о кривичном поступку).

Законом је јавност увек искључена када се ради о истражним радњама у кривичном поступку, којима могу присуствовати само странке (усумњичени, његов бранилац и тужилац).

Након подизања оптужнице и њеног ступања на правну снагу, претреси у кривичном поступку су јавни, изузев у кривичном поступку према малолетницима који је, ради заштите интереса малолетника, увек и у потпуности нејаван (чак и одлука у поступку према малолетнику може се објавити само уз одобрење поступајућег судског већа).

У кривичном поступку, када су за то испуњени законом предвиђени услови, јавност може бити искључена.

У грађанском судском поступку важи начело јавности главне расправе, што подразумева право пунолетних грађана да присуствују и прате судску расправу, док су изузетак од овог правила поједине врсте парничних поступака у којима је законом искључена јавност (брачни спорови, спорови из односа родитеља и деце).

Разлози за искључење јавности, како у кривичном тако и у парничном поступку могу бити из разлога чувања службене, пословне или личне тајне, интереси јавног реда, разлози морала и сл. да одлучи да искључи јавност, суд мора одлуку о томе донети у форми образложеног решења које се јавно објављује и тада расправи или претресу могу да присуствују само странке и њихови браниоци односно пуномоћници, а по дозволи суда службена лица и научни радници (као стручна јавност) и исти су дужни да чувају као тајну све што су сазнала на расправи или претресу.

Чак и када је у току трајања кривичног или парничног поступка била искључена јавност, суд је у обавези да јавно изрекне пресуду односно јавно прочита изреку пресуде.

Жалбени поступак (изузев када другостепени суд отвара расправу или претрес) и ванпарнични поступак су увек нејавни.

 

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана