ФОРМУЛАРИ


 

На овој страници можете преузети формуларе - обрасце најчешћих иницијалних аката, молби, захтева и предлога, којима можете иницирати поступке или остварити законска права.

 

ОПШТИ ОБРАСЦИ

Образац притужбе

Молба ради издавања преписа

Молба за издавање преписа архивираног предмета

Обавештење да је учесник у поступку особа са хендикепом

Сагласност родитеља за путовање деце у иностранство

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Захтев за повраћај новца (грешком уплаћена такса)

 

ПАРНИЦА

Молба за издавање потврде о покренутој парници

Молба за издавање потврде да није покренут бракоразводни спор

Молба за издавање уверења да лице није лишено родитељског права

 

ВАНПАРНИЦА

Предлог за покретање оставинског поступка

Предлог за допунско оставинско решење

Молба за саслушање ради давања наследницке изјаве

Молба да није вођен поступак лишења пословне способности

Захтев за сачињавање јавнобележничког записа

Предлог ради депоновања судског завештања

Захтев за опозив судског завештања

 

КРИВИЦА

Захтев за издавање уверења да се не води кривични поступак (уверење о некажњавању)

Захтев за издавање дозволе за посету притвореника

Напомене :

- Приликом подношења захтева проверити износ судских такси, обзиром да се по Закону о судским таксама дужни да уз иницијални акт поднесете доказ о уплаћеној судској такси.
- Захтеви се могу предати сваким радним даном на пријемном шалтеру Основног суда у Трстенику, односно на шалтерима писарница.


 

Број жиро рачуна Основног суда у Трстенику на који се врши уплата таксе:

број рачуна : 840-30672845-61

број модела : 97

позив на број : 80-103

сврха уплате: судска такса

прималац: Основни суд у Трстенику

 

   
© 2014 Основни суд у Трстенику. Сва права задржана